Railroad Tigers / 2016

Directors: Ding Sheng
Actors: Jackie Chan, Jaycee Chan, Zitao Huang, Kai Wang, Hiroyuki Ikeuchi, Sang Ping, Alan Ng, Fan Xu, Darren Wang, Kôji Yano, Lanxin Zhang, Zhang Yishang, Wei Na, Yunwei He, Asano Nagahide
Budget: $50,000,000
Duration: 2h 4min