Earthquake Bird / 2019

Directors: Wash Westmoreland
Writers: Susanna Jones, Wash Westmoreland
Actors: Alicia Vikander, Riley Keough, Jack Huston, Kiki Sukezane, Ken Yamamura, Naoki Kobayashi, Yurino, Crystal Kay, Akiko Iwase, Kenta Ogawa, Yoshiko Sakuma, Niclas Ericsson, Burger Hasegawa, Kazuhiro Muroyama, Yaeko Kimura
Duration: 1h 47min